หลวงเตี่ยเจ็ก luang tia jek(5)
หลวงพ่อกี๋(8)
อ.หนานรัตน์ Achan Ret Huai sai(4)
หลวงปู่แวนกาย(11)
อาจารย์แสงแก้ว คำมณี(9)
พระอาจารย์สัมเด็ดธัม (6)
หลวงปู่แย้ม (8)
หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ(27)
อาจารย์รัญ Achan Ran Lopburi(6)
ครูบากฤษณะ Khru Ba kritna สำนักสงฆ์เวฬุวัน(30)
หลวงปู่ชื่น วัดพรสวรรค์(4)
หลวงปู่ผัน เขมกาโม วัดเกาะสมอ(4)
หลวงพ่อปุ่น วัดป่า บ้านสังข์ จ.ร้อยเอ็ด(2)
ปู่ฤาษีอภิญโญ (อ.แอ๊ดเข็มทอง)(3)
พระอาจารย์เทพ(3)
หลวงพ่อปู่นา ปทธมโม(4)
3 เกจิ(5)
พระอาจารย์พรสิทธิ์ วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดเชียงใหม่(2)
หลวงปู่ช้าง กนสาโล(26)
หลวง)ู่หงษ์ พรหมบัญโญ LUANG PU HONG THUNG MON(21)
ครูบากฤษณะ Khru Ba kritna สำนักสงฆ์เวฬุวัน(32)
หลวงปู่คีย์ วัดศรีลำยอง Luang Pu Khi Wat Si Lamy(162)
หลวงปู่ทอง จันทโชโต ถ้ำมหาโชติ ภูโน กาฬสินธ์(3)
พระอาจารย์น้อย (วิรัตน์) สำนักสงฆ์ศรีสองคร(6)
หลวงปู่น้อย ญานฑีโป วัดป่าดอนประดู่(3)
พระอาจารย์เฉลิม จิตตสวโร Phra-Achan Chaloem(12)
ฤาษีหฤษธ์ ตาทิพย์ LESI.HAREIHAN(5)
พระอาจารย์อุทัย ปสุโต วัดบ้านหล่น(4)
พระอาจารย์มานิต เตชวโร วัดหนองแคน มหาสารคามPAJ.MAN(5)
พระอาจารย์เณร (สุริยา) สำนักปฏิบัติธรรมชัยมงคลประช(6)
หลวงพ่อเทพ อธิปญโญ LPO.TAP(4)
อาจารย์หลง บางใหญ่ AJ.LUNG(8)
หลวงพ่ออิ่ม อภิฉนโท(6)
หลวงพ่อสัญญา (คง) กมมสุทโธ(7)
ล.พ,สำเนา วัดโพสังโฆ สิงห์ยุรี LP.Samnao(9)
พระอาจารย์แคล้ว ขันติโก(12)
อาจารย์เชษฐ์(7)
หลวงพ่อสำเนา LPO.SAMNAO(0)
หลวงพ่อกลม ชวนปัญโญ LPO.KOM(10)
อาจารย์วรา ปราการ(1)
อ.เหน่ง พรายทอง(0)
หลวงพ่อสมศักดิ์ โกสโล LPO.SOMSAK(7)
ฤาษีอัครเดช AKUARADEACH(3)
พระอาจารย์โชค PAJ.CHOK(0)
หลวงปู่ค้ำจุน เมตตาธรรมLPO.KOM JUME(1)
ฤาษีกุเลน (LESI KULAN)(2)
หลวงปู่ทอง จันทโชโต(0)
ลป.เณรดำ ชินวังโส(0)
พระอาจารย์กอล์ฟ วัดจันทราราม (4)
สายมหาเทพ(9)
หลวงปู่หมุน ฐิตสีโร(4)
หลวงพ่อสัญญา(4)
หลวงปู่นาค(2)
หลวงพ่อเขิน (ชุดใหม่)(5)
ครูบาศรีวัย โพธิวังโส(2)
หลวงปู่ทองพูน เขมเปโม(1)
อาจารย์อำนาจ อาทิตตวณโณ(7)
พ่อหน่านสลาตั๋น อายุ ๙๑ ปี (0)
ครูบาคำเป็ง(5)
หลวงพ่อเพี้ยน (4)
หลวงปู่อั๊ป-หลวงพ่อแย้ม(5)
พระเก่าเหรียญ-พระผง(3)
พระอาจารย์ตี๋ สุภาจาโร(3)
พ่อน้อยตั๋น (เกจิสายเส่นห์)PHO NOI TAN(5)
ฤาษีเตโช LESI. TASHO(6)
พระอาจารย์คงศักด์(7)
อาจารย์โอ้แห่งสยามยันต์ ACHAN O SIAM YAM(5)
พระอาจารย์ สมชาติ ปริมุตโต(3)
ปู่เสรียง เมืองสุรินทร์ (ชุดใหม่)(3)
หลวงตาเณร (ชุดใหม่)(2)
พ่อใหญ่พร(1)
หลวงพ่อสังข์ทอง(4)
ขุนแผนพรายกุมาร โดย 7 เกจิ(4)
ครูบาพร KB,PORN(6)
หลวงพ่อสามชัย (4)
หลวงปู่เกลี้ยง(0)
ล.ป.บุญมี(7)
อ.ซาอึ้ง Achan Sa Ueng(4)
พระอาจารย์เอก ยคุโณ(2)
พระอาจารย์คงฤทธิ์ ปัญญาวชิโร(1)
พระอาจารย์ ศร กมโล(2)
พระอาจารย์อุทัย วรสหโธ(1)
อาจารย์วีรเทพ ญาณครูประสิทธิ์(0)
หลวงตาเล็ก จันทะโชโต(5)
หลวงปู่สิมพะลี LPO.SIMPLEE(8)
อ.อัครเดช(0)
หลวงปู่บุญ พนธมุตโต(0)
อาจารย์หมี เข็มทอง(0)
ฤษีเนื้อนาบุญ....(0)
ท่านจันทร์กูดำเร็จ(0)
หลวงปู่ถ้า อนาลโย (7)
พ่อหนานศิงขร แห่งแดนล้านนา(4)
หลวงพ่อเสงี่ยม อสิญาโณ(0)
อาจารย์เวทย์สุรินทร์(2)
หลวงปู่ครูญาครูน้อย อคคจิตโต(0)
พระอาจารย์อภิญญากร (0)
พระอาจารย์นิคม(2)
หลวงปู่ดื่น วัดบ้านใหม่ศรัทธาธรรม บุรีรัมย์(5)
หลวงปู่บัวพา LPO.BOAPA(14)
หลวงปู่จัน ขันติโก อายุ 83 ปี พระอาจารย์ผู้เฒ่า L(4)
หลวงตาเลี้ยง เขมวีโล(4)
ฤาษีพุทธเวทย์(12)
หลวงพ่อกอย(0)
พระอาจารย์ตี๋ใหญ่(0)
หลวงพ่อสมควร สีลสุทโธ(5)
หลวงปู่โต๊ะ(1)
หลวงปู่โสฬส ยโสธโร(2)
หลวงปู่เกลี้ยง เตชธมโม(1)
อ.วีรเทพ ญาณครูประสิทธิ์ สำนักอาจารย์วีรเทพ กรุงเท(29)
หลวงพ่อบุญให้ ปทุโม(4)
หลวงพ่อบัญญา(4)
หลวงพ่อคงเดช เตชวโร(6)
หลวงพ่อสนิท วิสุทธจิตโตLPO.SANEED วัดพุทธานุภาพ จ(9)
ครูบาวัง ปสาทจิตโต(4)
หลวงปู่หอม(5)
เกจิสายเสน่ห์ ๕ อาจารย์ (2)
ครูบานุ ธรรมฤาษี( พระอาจารย์จตุรงค์ กนตวณโณ(1)
หลวงพ่ออุทัย ปสุโต (0)
หลวงพ่อเคน ดวงแก้วสีวลี(0)
หลวงปู่บุญ (1)
อ.หนึ่งฤาษีเสน่ห์ พลายปราถนา(14)
หลวงพ่อศรีเมือง อินทวณโน(16)
พระยานาคราช(0)
หลวงพ่อมัก(0)
หลวงพ่อสมาน จนทโชโต(9)
หลวงพ่อผาด ฐิติปญโญ(4)
หลวงพ่อหาญ ยโสธโร(4)
อาจารย์สุพจน์ ฤชา(9)
หลวงพ่อดำ วัดพระพุทธบาทรัตนคีรี จ.ขอนแก่น(13)
อ.เม้ง ขุนแผน(1)
หลวงปู่ศวัส วัดเกษตรสุข จ.พะเยา(4)
ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต(1)
พระอาจารย์แว่น ธมมรกขิโตวัดป่าประชาสามัคคีธรรม จ.(3)
พระอาจารย์ฤาษีคงธรรม ดั่งศิลา(1)
หลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน จ.ลพบุรี(3)
หลวงพ่อสมคิด วัดบึงต้าต้า จ.ระยอง(0)
หลวงปู่เณร คัมภีโร(11)
ครูบาเดช กิตติญาโณ(5)
ครูบาเจ้าใต้อ๋อง สุธมโม(1)
ครูบาเทพมุนี(4)
หลวงปู่แผ้ว ปวโร(1)
หลวงพ่อวัชระ(0)
ครูบาเป็ง อาศรมสุขาวดี จ.กำแพงเพชร KB.KAM PEANG(5)
หลวงปู่อิน เขมเทโว LUANG PU IN วัดหนองเม็ก จ.สุริ(20)
ฤาษีเทวะนาคี(3)
หลวงปู่สมจันทร์ จนทโชโต(2)
หลวงปุ่บุญ พนธมมุตโต(4)
หลวงปู่พัน ธมมกาโม(4)
พระอาจารย์อุดม(1)
หลวงปู่บุญ(2)
หลวงปู่บุญ ปุญญุปปกาโร(5)
หลวงปู่สมร ดวงธรรมพระไตรรัตน์(2)
หลวงปู่ทิม(6)
อ. อัครเดช(4)
พระครอินแปลง ตปสิโล(8)
ครูบาแอ๋น(4)
พระอาจารย์ตี๋ใหญ่(3)
หลวงปู่เฒ่าปาล กนตธมโม(5)
หลวงปู่แขก(8)
พระอาจารย์อภิญญากร อคคจิตโต(6)
พระมหาพงษ์เพชร(3)
หลวงปู่ทอง จันทโชโต(4)
พ่อท่านชนะ ญาณวโร(1)
หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ LUANG PU HONG วัดสุสานทุ่งม(14)
หลวงปู่ทองหยิบ ปชโชโต วัดบ้านกลาง จ.อ่างทอง(5)
กุมารทองรวยชาตินี้(2)
พระบูชา(1)
หลวงปู่อั๊ป LUANG PHO AP WAT THONG SAI วัดท้องไท(28)
หลวงปู่ทิน ฐานทินโน วัดหนองตางุ จ.อุทัยธานีLPU.TEE(7)
หลวงปู่ปริง สิริจนโท วัดโพธิ์คอย จ.สุพรรณบุรี(1)
หลวงปู่ดี จนทูปโม วัดโคกหินช้าง นครราชสีมา(6)
หลวงพ่อฟื้น เขมจาโร วัดไทรย์ จ.อ่างทอง(3)
หลวงพ่อทรง วัดศาลาดิน อ่างทอง(2)
หลวงปุ่คำปั่น ปัตถา วัดป่าโนนสวรรค์ ร้อยเอ็ด(2)
อาจารย์ธนากร (2)
หลวงปู่เปรี่ยม อติกทโท วัดคลองทรายเหนือ สระแก้ว(2)
หลวงปุ่สุข สุชีโว วัดหนองหินมงคลธรรม สระแก้ว(6)
หลวงพ่อวิชัย ปภัสสโร วัดศรีอุทุมพร สระแก้ว(2)
อาจารย์ทวี มหาลาภ(0)
หลวงพ่อปั้น กตปณโญ(15)
ครูบาเหนื่อฤทธิ์ อินทวีโร KB.NOE LED(15)
หลวงพ่อสมบูรณ์ ชุตินธโร(3)
หลวงพ่อสามชัย สิริปัญโญ(3)
ครูบาสุบิน สุเมธโส(2)
หลวงปุ่มี สุภาจาโรLPO.MEE วัดป่่าเทพนิมิต จ.ชัยภูม(1)
หลวงปู่ครูบาเจ้าดวงดี สุภัทโธ(0)
พระอาจารย์อำนาจ อาทิตตวณโณ สำนักเขาสามล้าน จ,ชุมพร(0)
หลวงตาเณร สุสารโบราณ จ.ศรีสะเกษLTA.NEAN(0)
พระอาจารย์อำนาจ มหาวีโร PAJ. AUM NARDสำนักปฏิบัติธ(15)
อาจารย์สรรค์ คงเวทย์ AJ.SAN KHONG WET(20)
หลวงปู่ทองปาน จารุวังโส LPO.THONGPAN วัดคำปลาขาว(15)
พระอาจารย์เตชรังสี Praarejan Tacharangseeวัดสันมะ(12)
ครูบาธรรมมุนี KHRU BATHAM MUNI สวนป่าพุทธสถานสุประ(32)
หลวงพ่อสมชาย เกสโร วัดหนองน้อย ชัยนาท(6)
หลวงปู่คำบุ LPO.KUMPU วัดกุดชมภู(1)
หลวงพ่อบุญตา LPO.BOONTA วัดโคกเจริญ(6)
หลวงพ่อโกย LUANG PHO KOI สำนักป่าแดง(14)
หลวงปู่นอง LUANG PU NONG วัดวังสีทอง(36)
หลวงพ่อเขิน ถาวโร LUANG PHO KAEN วัดคลองบุหรี่ (32)
พระอาจารย์เต็ม ชยโตปโก PAJ.THEM(12)
แสดงรายชื่อทั้งหมด(200)


ยินดีต้อนรับสู่ บวรพระเครื่อง บิ๊กซีสะพานใหม่ ชั้นใต้ดิน โทร 080-6053003 แหล่งรวม เครื่องรางมหาเสน่ห์ กุมารทอง ตระกรุด พระเครื่อง และอื่น ๆ จากเกจิอาจารย์ดัง ทั่วประเทศ รับประกันแท้ 100%
แนะนำสินค้า กุมารทอง
กุมารสองหัว หลวงพ่อสำเนา
รหัส : P5501350

โชคลาภการค้า
ประเภท:
ล.พ,สำเนา วัดโพสังโฆ สิงห์ยุรี LP.Samnao
ราคา 2,500.00บาท
กุมาร พา รวย เนื้อกระดูกผี 7 ป่าช้า ฝังปั้นเหน่ง
รหัส : P5400563

พา-รวย เป็นกุมารคู่ที่มีบุญ มีฤทธิ์เดช แรงกล้า
ประเภท:
ครูบาธรรมมุนี KHRU BATHAM MUNI สวนป่าพุทธสถานสุประ
ราคา 15,000.00บาท
กุมารทองรวยทรัพย์ เนื้อสัมฤทธิ์ชุบทองพ่นทราย รุ่นม
รหัส : P5601617

ร่ำรวยเงินทอง
ประเภท:
หลวง)ู่หงษ์ พรหมบัญโญ LUANG PU HONG THUNG MON
ราคา 199.00บาท
เจ้าขุนทรัพย์
รหัส : P5500976

เรียกโชค เรียกทรัพย์ เสริมบารมี หนุนดวง
ประเภท:
หลวงตาเล็ก จันทะโชโต
ราคา 599.00บาท
หน้าพรายกุมาร
รหัส : P5400578

สร้างจากดินเจ็ดป่าช้า ฝังตะกรุดเรียกทรัพย์
ประเภท:
หลวงพ่อดำ วัดพระพุทธบาทรัตนคีรี จ.ขอนแก่น
ราคา 399.00บาท
กุมารีหลวงพ่อดำ หลวงพ่อดำ ขอนแก่น
รหัส : P5601528

โชคลาภการค้า
ประเภท:
หลวงพ่อดำ วัดพระพุทธบาทรัตนคีรี จ.ขอนแก่น
ราคา 1,500.00บาท
กุมารทอง (รุ่นสุดท้าน)ครูบาสุบิน
รหัส : P5501161

สุดยอดแห่งความเฮี้ยนหายาก
ประเภท:
ครูบาสุบิน สุเมธโส
ราคา 0.00บาท
กุมาร
รหัส : P5501117

สุดยอดความแรงมวลสารชนวนเก่า
ประเภท:
อ.วีรเทพ ญาณครูประสิทธิ์ สำนักอาจารย์วีรเทพ กรุงเท
ราคา 2,500.00บาท
กุมารทอง
รหัส : P5400499

ให้โชคมีลาภ
ประเภท:
หลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน จ.ลพบุรี
ราคา 150.00บาท
กุมารมหาภูติ
รหัส : P5400778

กุมารของท่านมีประสพการณ์ทุกร่น
ประเภท:
อ.วีรเทพ ญาณครูประสิทธิ์ สำนักอาจารย์วีรเทพ กรุงเท
ราคา 399.00บาท
กุมารทองรวยทรัพย์ เนื้อสัมฤทธิ์ชุบ 3k รุ่นมั่งมีศร
รหัส : P5601616

การค้าร่ำรวยเงินทอง
ประเภท:
หลวง)ู่หงษ์ พรหมบัญโญ LUANG PU HONG THUNG MON
ราคา 259.00บาท
กุมารทอง รุ่น มหารวย
รหัส : P5400077

มวลสารจากทัวประเทศ ดินใต้ต้นโพธิ์ ดิน7ดป่งดิน7ท่าน้ำดิน7ป่าช้าดิน7บุรีดิน7นคร
ประเภท:
อาจารย์ทองแท่ง AJ.THONG THEANสำนัพเทวพราหมณ์
ราคา 299.00บาท
ดูทั้งหมด(116)
มาใหม่
น้ำมันเสน่ห์
รหัส : P5702004

น้ำมันมหาเสน่ห์หญิงเห็นหญิงรัก
ประเภท:น้ำมัน OIL CHARM
หลวงเตี่ยเจ็ก luang tia jek
ราคา 250.00บาท
กุมารมาลัยเงิน
รหัส : P5702003

สร้าง 199 องค์ เนื้อผผงว่าน
ประเภท:กุมาร KUMANTHONG
หลวงเตี่ยเจ็ก luang tia jek
ราคา 200.00บาท
จิ่งจกตวักทรัพย์ พิเศษฝังตกรุด
รหัส : P5702002

มหาเสน่ห์เมตตา
ประเภท:เครื่องรางมหาเสน่ห์ MERCY CHARM
หลวงเตี่ยเจ็ก luang tia jek
ราคา 399.00บาท
จิ่งจกตวักทรัพย์ เลี่ยมน้ำมัน
รหัส : P5702001

เนื่้อว่านผงตะไบ ฝังตะกรุดดักทรัพย์
ประเภท:เครื่องรางมหาเสน่ห์ MERCY CHARM
หลวงเตี่ยเจ็ก luang tia jek
ราคา 799.00บาท
สีผึ้งนางหลง หลวงเตี่ยเจ็ก
รหัส : P5702000

เป็นสีผึ้งมหาเสน่ห์ใช้สีปากเรียกลูกค้า ได่ทั้งเมตตามหาเสน่ห์
ประเภท:สีผึ้ง SEE PHENG
หลวงเตี่ยเจ็ก luang tia jek
ราคา 500.00บาท
ขุนแผนตลุยเมือง อ.รัตน์
รหัส : P5601999

มวลสารสุดยอดผงพรายกุมารน้ำมันพรายว่าน 108
ประเภท:ขุนแผน KUNPAN
อ.หนานรัตน์ Achan Ret Huai sai
ราคา 500.00บาท
ขุนแผนตลุยเมือง อ.รัตน์
รหัส : P5601998

มวลสารอาถรรพ์ผงพรายกุมารว่าน108
ประเภท:ขุนแผน KUNPAN
อ.หนานรัตน์ Achan Ret Huai sai
ราคา 500.00บาท
ตะกรุดแฝดสาริกา ลพ.กี๋
รหัส : P5601997

เป็นตะกรุดแฝดสาริกาคู่สาริกาคู่มหาเสน่ห์รุ่นแรกหลวงพ่อกี๋
ประเภท:ตะกรุด TRAKROOD
หลวงพ่อกี๋
ราคา 255.00บาท
ดวงตานาคราช ลพ.กี๋
รหัส : P5601996

มหาโชค
ประเภท:เครื่องรางมหาเสน่ห์ MERCY CHARM
หลวงพ่อกี๋
ราคา 500.00บาท
แก้วมณีนาคราช ลพ.กี๋
รหัส : P5601995

เด่นด้านเสี่ยงโชค ด้านการค้า
ประเภท:เครื่องรางมหาเสน่ห์ MERCY CHARM
หลวงพ่อกี๋
ราคา 500.00บาท
แก้วมณีนาคราช ลพ.กี๋
รหัส : P5601994

มีโชคลาภ การค้า เสี่ยงโชค
ประเภท:เครื่องรางมหาเสน่ห์ MERCY CHARM
หลวงพ่อกี๋
ราคา 500.00บาท
กุมารทองเทพมหาสมบัติ ลพ.กี๋
รหัส : P5601993

เด่นด้านเสี่ยงโชคเมตตาค้าขาย
ประเภท:กุมาร KUMANTHONG
หลวงพ่อกี๋
ราคา 299.00บาท
กุมารทองเทพมหาสมบัติ ลพ.กี๋
รหัส : P5601992

มีโชคการค้าดี
ประเภท:กุมาร KUMANTHONG
หลวงพ่อกี๋
ราคา 399.00บาท
กุมารทอง เทพมหาสมบัติ หลวงพ่อกี๋
รหัส : P5601991

เด่นด้านเมตตามหาเสน่ห์ ค้าขาย
ประเภท:กุมาร KUMANTHONG
หลวงพ่อกี๋
ราคา 299.00บาท
กุมารเทพทอง เทพมหาสมบัติ ล.พ.กี๋
รหัส : P5601990

เป็นกุมารเทพตนที่สองจากสี่ตนที่หลวงปู่กี๋ได้จัดสร้างขึ้น เป็นสุดยอดเครื่องรางเด่นด้านเมตตา
ประเภท:กุมาร KUMANTHONG
หลวงพ่อกี๋
ราคา 299.00บาท
เหรียญบาตรน้ำมนต์ เนื้อรมมันปู ลป.แวนกาย
รหัส : P5601989

คุ้มครอง
ประเภท:เหรียญ
หลวงปู่แวนกาย
ราคา 450.00บาท
เหรียญบาตรน้ำมนต์ เนื้ออัลปาก้า ลป.แวนกาย
รหัส : P5601988

คุ้มภัย
ประเภท:เหรียญ
หลวงปู่แวนกาย
ราคา 550.00บาท
เหรียญบาตรน้ำมนต์ เนื้อฝาบาตร ลป.แวนกาย
รหัส : P5601987

ปกป้องคุ้มภัย
ประเภท:เหรียญ
หลวงปู่แวนกาย
ราคา 350.00บาท
เหรียญบาตรน้ำมนต์ เนื้อตะกั่วจารมือ ลป.แวนกาย
รหัส : P5601986

ปกป้องคุ้มครอง
ประเภท:เหรียญ
หลวงปู่แวนกาย
ราคา 1,000.00บาท
ขุนเพชรพญางั่งสามตา ลป.แวนกาย อัลปาก้า
รหัส : P5601985

มหาเสน่ห์เมตตามหานิยม
ประเภท:งั่งตาแดง
หลวงปู่แวนกาย
ราคา 550.00บาท
ขุนเพชรพญางั่งสามตา ลป.แวนกาย
รหัส : P5601984

มหาเสน่ห์เมตตาหญิงรักชายหลง
ประเภท:งั่งตาแดง
หลวงปู่แวนกาย
ราคา 450.00บาท
ดูทั้งหมด(1347)
แนะนำสินค้า ประเภทเครื่องรางมหาเสน่ห์
นางแหกห้อง Nang Haek Hong
รหัส : P5500990

สร้างจากมวลสารอาถรรพ์ตามตำรา อาทิเช่นว่าน 108 ชนิด ว่านดอกทอง ว่านสาวหลง ผงมหาเสน่ห์ ผงนะอกแตก ผงปัถมังมหากำเนิด ผงรักซ้อน น้ำมันช้าผสมโขลง ผงเถ้านางพลายตายวันเสาร์เผาวันอังคาร ฝังชิ้นอาถรรพ์นางพลี เส้นผมเล่ี่ยมในน้ำมันพลายมหาเสน่ห์นางพลีแรงทวีคูณ เด่นด้านมหาเสน่ห์
ประเภท:
อ.วีรเทพ ญาณครูประสิทธิ์ สำนักอาจารย์วีรเทพ กรุงเท
ราคา 1,200.00บาท
นางพิมพรายทั้วกลมมหาเสน่ห์(องค์ครู)
รหัส : P5501062

สร้างจากผงพรายทั้งกลม และผ้าห่อนางพราย เน้นในเรื่องกามคุณล้วนๆ หญิงหรือชายมีพกติดตัวจะเป็นเสน่ห์แก่เพศตรงข้าม
ประเภท:
ปู่เสรียง เมืองสุรินทร์ (ชุดใหม่)
ราคา 1,000.00บาท
นางปลาไม้แกะเลี่ยมน้ำมันพราย พระอาจารย์อำนาจ
รหัส : P5501325

สุดยอดเมตตามหาเสน่ห์
ประเภท:
พระอาจารย์อำนาจ มหาวีโร PAJ. AUM NARDสำนักปฏิบัติธ
ราคา 6,500.00บาท
นกคุ้มลอยองค์ชุบทอง ล.ป.คีย์ รุ่นอายุยืน
รหัส : P5601801

โชคลาภค้าขาย
ประเภท:
หลวงปู่คีย์ วัดศรีลำยอง Luang Pu Khi Wat Si Lamy
ราคา 299.00บาท
องค์กำเนิด เนื้อเงิน ครูบาคำเป็ง
รหัส : P5501198

เจ้าแห่งมหาเสน่ห์
ประเภท:
ครูบาคำเป็ง
ราคา 400.00บาท
สาริกาปากดีหางพวง(เนื้อทองทิพย์)
รหัส : P5400748

เจ้าตำหรับสาริกาปากดี
ประเภท:
หลวงปู่เณร คัมภีโร
ราคา 300.00บาท
ม้าเสพนาง
รหัส : P5400366

มีส่วนผสมผงพรายแรงสุดๆ
ประเภท:
อ. อัครเดช
ราคา 100.00บาท
เทพจำแลงภมร พิมพ์ใหญ่ ผงสีขาวเพ้นสี หลังแมงมุม รุ่
รหัส : P5601566

บันดาลโชค
ประเภท:
ครูบากฤษณะ Khru Ba kritna สำนักสงฆ์เวฬุวัน
ราคา 1,500.00บาท
แม่ยั่วเมื่อง (องค์ธรรมดา)
รหัส : P5400838

สุดยอดเครื่องรางมหาเสน่ห์เด่นในทุกด้านทั้งด้านมหาเสน่ห์ ด้านการค้า การเจรจา เมตตามหาเสน่ห์ ใครเห็นใครก็รัก หลงไหลเอ็นดู เป็นเสน่ห์แก่ผู้ใช้
ประเภท:
หลวงตาเลี้ยง เขมวีโล
ราคา 299.00บาท
ลูกอมหนุมาร เล็ก เนื้ออัลปาก้า รุ่นรวยเงินทอง
รหัส : P5601756

คุ้มครอง
ประเภท:
หลวงปู่ช้าง กนสาโล
ราคา 200.00บาท
พ่องั่งมหาเสน่ห์
รหัส : P5400186

เมตตามหาเสน่หืกันคุณไส
ประเภท:
หลวงพ่อเขิน ถาวโร LUANG PHO KAEN วัดคลองบุหรี่
ราคา 299.00บาท
ขุนเผ็ดเสพกาม (ครู)อาจารย์ฤาษีหฤษฎ์
รหัส : P5601505

เด่นในเรื่องของกามราคะ
ประเภท:
ฤาษีหฤษธ์ ตาทิพย์ LESI.HAREIHAN
ราคา 299.00บาท
ดูทั้งหมด(320)

ประเภทสินค้า
 • เหรียญ
 • พระบูชา
 • เครื่องรางมหาเสน่ห์ MERCY CHARM
 • กุมาร KUMANTHONG
 • ตะกรุด TRAKROOD
 • มีดหมอ KNIFE
 • น้ำมัน OIL CHARM
 • รายการจอง BOOKS
 • ปลัดขิค
 • สีผึ้ง SEE PHENG
 • พระผง
 • ผ้ายันต์ PAYON
 • ขุนแผน KUNPAN
 • ล็อกเก็ต LOCKET
 • พระกริ่ง
 • เบี้อแก้
 • พระสมเด็จ
 • พระปิดตา
 • สายเสน่ห์ MERCY CHARM
 • เครื่องราง
 • หล่อรูปเหมือน
 • พ่อปู่ฤาษี REUSI
 • เครื่องรางอาถรรพ์
 • วัวธนู COW
 • ประเภทพราย PHRY
 • ประเภทเหรียญและพระผง
 • แหวน
 • หนุมาร HANUMAN
 • สายเทพ THEP ANGELS
 • พระพิฆเนศ PHRA PHIKHANES
 • เจ้าพ่อยี่กอฮง
 • ไฉซิ่งเอี้ย
 • พระราหู Rahoo
 • ท้าวเวสสุวรรณ Thao Wessuwan
 • ลูกอม
 • ลูกอม
 • พรเศรษฐีนวโกฏิ Pra Setteenavakot
 • นางกวัก Nang Kwak
 • สิงห์
 • พระสังกัจจายน์
 • พระตรีมูรติ
 • งั่งตาแดง
 • ลูกกรอกแมว
 • เครื่องรางประเภทให้โชคลาภ

 • พิธีปลุกเสกครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554

  [+] คลิกที่นี่...ไปหน้ากิจกรรมรวม

  แนะนำอาจารย์


  หลวงปู่บุญ
  **** ร้อยอ็ด


  สินค้าแนะนำ
  ปู่เป๋อ พิเศษฝังชิ้นอาถรรพ์
  399.00 บาท


  สินค้าแนะนำ
  ขุนแผนล่อนาง(องค์ธรรมดา) พ่อน้อยตั๋น
  199.00 บาท


  สินค้าแนะนำ
  เหรียญเสมาลายเซ็นต์ ทองแดงหลังจาร
  200.00 บาท


  สินค้าแนะนำ
  ล็อกเก็ตหลวงพ่อกลม (เล็ก)
  300.00 บาท


  สินค้าแนะนำ
  ขุนแผนมหาระรวย อาจารย์เชษฐ์
  1,000.00 บาท


  สินค้าแนะนำ
  นกคุ้มลอยองค์ เนื้อสัมฤทธิ์ ล.ป.คีย์ รุ่นอายุยืน
  199.00 บาท


  สินค้าแนะนำ
  ตะกรุดโทน
  2,000.00 บาท


  สินค้าแนะนำ
  ตะกรุดสาริกาป้อนรักสะกดใจมนุษย์
  109.00 บาท


  สินค้าแนะนำ
  หุ่นพยนต์
  109.00 บาท


  สินค้าแนะนำ
  พระฤาษีหน้าเสือ (ใหญ่) รุ่นปลดหนี้ มหาเศรษฐี
  119.00 บาท


  สินค้าแนะนำ
  ...
  0.00 บาท


  รับบริการส่งทางไปรษณีย์
  โทร.080-6053003 , 080-9883844
  ตู้ ปณ. 158 ปณศ. หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  Copyright © 2010 by บวรพระเครื่อง บิ๊กซี สะพานใหม่ ชั้นใต้ดิน
  ตู้ ปณ. 158 ปณศ. หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  โทร. 080-6053003
  Web design & Web Programming by ISARES email:: isares@bba-thailand.com
  จำนวนผู้เข้าชม :
  Website counter
  .
  เครื่องรางมหาเสน่ห์ กุมารทอง บวรพระเครื่อง แหล่งรวม เครื่องราง ของขลัง มหาเสน่ห์ กุมารทอง น้ำมันพราย มีดหมด ตะกรุดพระใหม่ เหรียญ พระบูชา เครื่องรางมหาเสน่ห์ กุมารทอง ตะกรุด มีดหมอ น้ำมัน # รายการจอง # ปลัดขิค # สีผึ้ง # พระผง # ผ้ายันต์ # ขุนแผน # ล็อกเกต # พระกริ่ง # เบี้อแก้ # พระสมเด็จ # พระปิดตา แหล่งรวมพระเครื่อง พระออนไลน์ พระเก่า พระใหม่ พระแท้ วัตถุมงคล เครื่องรางของขลังดีๆหลากหลายคณาจารย์ เครื่องรางใหม่ เครื่องรางรัก เครื่องรางมหาเสน่ห์ คู่ครอง เมตตามหานิยม (เช่น อิ่นคู่(อิ้น),ขุนแผน,กุมารทอง,ตะกรุด,ผ้ายันต์..ฯลฯ)วัตถุมงคลเสริมดวงชะตาราศี โชคลาภ ค้าขาย เจริญรุ่งเรือง มีให้เลือกชมเช่าบูชาหลากหลายได้ที่นี่ บิ๊กซี สะพานใหม่ ชั้นใต้ดิน จำหน่าย วัตถุมงคล เกจิดัง เครื่องราง จากวัดโดยตรง รับประกันแท้ 100% พระอาจารย์เต็ม หลวงปู่นอง หลวงพ่อโกย หลวงพ่อบุญตา หลวงปู่คำบุ ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต(1) พระอาจารย์แว่น ธมมรกขิโต(4) พระอาจารย์ฤาษีคงธรรม ดั่งศิลา(2) หลวงพ่อเพี้ยน(6) หลวงพ่อสมคิด(4) หลวงปู่เณร คัมภีโร(8) ครูบาเดช กิตติญาโณ(4) ครูบาเจ้าใต้อ๋อง สุธมโม(1) ครูบาเทพมุนี(5) หลวงปู่แผ้ว ปวโร(1) หลวงพ่อวัชระ(4) ครูบาเป็ง (4) หลวงปู่อิน เขมเทโว(22) ฤาษีเทวะนาคี(4) พระอาจารย์สุรภทร สิริมังคโล(5) พระอธิการเมธนันท์ สุเมโธ (พระอาจารย์เบิ้ม)(4) หลวงปู่สมจันทร์ จนทโชโต(5) หลวงปุ่บุญ พนธมมุตโต(4) หลวงปู่พัน ธมมกาโม(5) พระอาจารย์อุดม(1) หลวงปู่บุญ(4) หลวงปู่บุญ ปุญญุปปกาโร(7) หลวงปู่สมร ดวงธรรมพระไตรรัตน์(3) หลวงปู่ทิม(6) อ. อัครเดช(5) พระครอินแปลง ตปสิโล(8) ครูบาแอ๋น(5) พระอาจารย์ตี๋ใหญ่(4) หลวงปู่เฒ่าปาล กนตธมโม(4) หลวงปู่แขก(9) พระอาจารย์อภิญญากร อคคจิตโต(6) พระมหาพงษ์เพชร(3) หลวงปู่ทอง จันทโชโต(4) พ่อท่านชนะ ญาณวโร(4) หลวงพ่อปกรณ์ กนตวีโร(9) หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ(18) หลวงปู่ทองหยิบ ปชโชโต(5) อ.ขวัญชัย(4) กุมารทองรวยชาตินี้(2) พระบูชา(4) หลวงปู่อั๊ป(21) หลวงปู่ทิน ฐานทินโน(6) หลวงปู่ปริง สิริจนโท(2) หลวงปู่ดี จนทูปโม(6) หลวงพ่อฟื้น เขมจาโร(7) หลวงพ่อทรง(4) หลวงปุ่คำปั่น ปัตถา (3) อาจารย์ธนากร (2) หลวงปู่เปรี่ยม อติกทโท(3) หลวงปุ่สุข สุชีโว(6) หลวงพ่อวิชัย ปภัสสโร(5) อาจารย์ทวี มหาลาภ(4) หลวงพ่อปั้น กตปณโญ(17) ครูบาเหนื่อฤทธิ์ อินทวีโร(5) หลวงพ่อสมบูรณ์ ชุตินธโร(3) หลวงพ่อสามชัย สิริปัญโญ(4) ครูบาสุบิน สุเมธโส(13) หลวงปุ่มี สุภาจาโร(4) หลวงปู่ครูบาเจ้าดวงดี สุภัทโธ(4) พระอาจารย์อำนาจ อาทิตตวณโณ(3) หลวงตาเณร(6) พระอาจารย์อำนาจ มหาวีโร(10) อาจารย์สรรค์ คงเวทย์(4) อาจารย์เวส ฤษเวทย์(14) พระอาจารย์เทพพงศาวดาร(6) หลวงปู่ทองปาน จารุวังโส(4) พระอาจารย์เตชรังสี(10) อาจารย์ทองแท่ง(10) ครูบาธรรมมุนี(2) หลวงพ่อสมชาย เกสโร(6) หลวงพ่อสมชาย(9) หลวงปู่คำบุ(12) หลวงพ่อบุญตา(6) หลวงพ่อโกย(13) หลวงปู่นอง(37) หลวงพ่อเขิน ถาวโร(24) พระอาจารย์เต็ม ชยโตปโก(12) แสดงรายชื่อทั้งหมด(77) ประเภทสินค้า เหรียญ พระบูชา เครื่องรางมหาเสน่ห์ กุมาร ตะกรุด มีดหมอ น้ำมัน รายการจอง ปลัดขิค สีผึ้ง พระผง ผ้ายันต์ ขุนแผน ล็อกเกต พระกริ่ง เบี้อแก้ พระสมเด็จ พระปิดตา สายเสน่ห์ เครื่องราง หล่อรูปเหมือน พ่อปูฤาษี ชิ้นอาถรรพ์