หลวงเตี่ยเจ็ก luang tia jek(5)
หลวงพ่อกี๋(8)
อ.หนานรัตน์ Achan Ret Huai sai(4)
หลวงปู่แวนกาย(11)
อาจารย์แสงแก้ว คำมณี(9)
พระอาจารย์สัมเด็ดธัม (6)
หลวงปู่แย้ม (8)
หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ(27)
อาจารย์รัญ Achan Ran Lopburi(6)
ครูบากฤษณะ Khru Ba kritna สำนักสงฆ์เวฬุวัน(30)
หลวงปู่ชื่น วัดพรสวรรค์(4)
หลวงปู่ผัน เขมกาโม วัดเกาะสมอ(4)
หลวงพ่อปุ่น วัดป่า บ้านสังข์ จ.ร้อยเอ็ด(2)
ปู่ฤาษีอภิญโญ (อ.แอ๊ดเข็มทอง)(3)
พระอาจารย์เทพ(3)
หลวงพ่อปู่นา ปทธมโม(4)
3 เกจิ(5)
พระอาจารย์พรสิทธิ์ วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดเชียงใหม่(2)
หลวงปู่ช้าง กนสาโล(26)
หลวง)ู่หงษ์ พรหมบัญโญ LUANG PU HONG THUNG MON(21)
ครูบากฤษณะ Khru Ba kritna สำนักสงฆ์เวฬุวัน(32)
หลวงปู่คีย์ วัดศรีลำยอง Luang Pu Khi Wat Si Lamy(162)
หลวงปู่ทอง จันทโชโต ถ้ำมหาโชติ ภูโน กาฬสินธ์(3)
พระอาจารย์น้อย (วิรัตน์) สำนักสงฆ์ศรีสองคร(6)
หลวงปู่น้อย ญานฑีโป วัดป่าดอนประดู่(3)
พระอาจารย์เฉลิม จิตตสวโร Phra-Achan Chaloem(12)
ฤาษีหฤษธ์ ตาทิพย์ LESI.HAREIHAN(5)
พระอาจารย์อุทัย ปสุโต วัดบ้านหล่น(4)
พระอาจารย์มานิต เตชวโร วัดหนองแคน มหาสารคามPAJ.MAN(5)
พระอาจารย์เณร (สุริยา) สำนักปฏิบัติธรรมชัยมงคลประช(6)
หลวงพ่อเทพ อธิปญโญ LPO.TAP(4)
อาจารย์หลง บางใหญ่ AJ.LUNG(8)
หลวงพ่ออิ่ม อภิฉนโท(6)
หลวงพ่อสัญญา (คง) กมมสุทโธ(7)
ล.พ,สำเนา วัดโพสังโฆ สิงห์ยุรี LP.Samnao(9)
พระอาจารย์แคล้ว ขันติโก(12)
อาจารย์เชษฐ์(7)
หลวงพ่อสำเนา LPO.SAMNAO(0)
หลวงพ่อกลม ชวนปัญโญ LPO.KOM(10)
อาจารย์วรา ปราการ(1)
อ.เหน่ง พรายทอง(0)
หลวงพ่อสมศักดิ์ โกสโล LPO.SOMSAK(7)
ฤาษีอัครเดช AKUARADEACH(3)
พระอาจารย์โชค PAJ.CHOK(0)
หลวงปู่ค้ำจุน เมตตาธรรมLPO.KOM JUME(1)
ฤาษีกุเลน (LESI KULAN)(2)
หลวงปู่ทอง จันทโชโต(0)
ลป.เณรดำ ชินวังโส(0)
พระอาจารย์กอล์ฟ วัดจันทราราม (4)
สายมหาเทพ(9)
หลวงปู่หมุน ฐิตสีโร(4)
หลวงพ่อสัญญา(4)
หลวงปู่นาค(2)
หลวงพ่อเขิน (ชุดใหม่)(5)
ครูบาศรีวัย โพธิวังโส(2)
หลวงปู่ทองพูน เขมเปโม(1)
อาจารย์อำนาจ อาทิตตวณโณ(7)
พ่อหน่านสลาตั๋น อายุ ๙๑ ปี (0)
ครูบาคำเป็ง(5)
หลวงพ่อเพี้ยน (4)
หลวงปู่อั๊ป-หลวงพ่อแย้ม(5)
พระเก่าเหรียญ-พระผง(3)
พระอาจารย์ตี๋ สุภาจาโร(3)
พ่อน้อยตั๋น (เกจิสายเส่นห์)PHO NOI TAN(5)
ฤาษีเตโช LESI. TASHO(6)
พระอาจารย์คงศักด์(7)
อาจารย์โอ้แห่งสยามยันต์ ACHAN O SIAM YAM(5)
พระอาจารย์ สมชาติ ปริมุตโต(3)
ปู่เสรียง เมืองสุรินทร์ (ชุดใหม่)(3)
หลวงตาเณร (ชุดใหม่)(2)
พ่อใหญ่พร(1)
หลวงพ่อสังข์ทอง(4)
ขุนแผนพรายกุมาร โดย 7 เกจิ(4)
ครูบาพร KB,PORN(6)
หลวงพ่อสามชัย (4)
หลวงปู่เกลี้ยง(0)
ล.ป.บุญมี(7)
อ.ซาอึ้ง Achan Sa Ueng(4)
พระอาจารย์เอก ยคุโณ(2)
พระอาจารย์คงฤทธิ์ ปัญญาวชิโร(1)
พระอาจารย์ ศร กมโล(2)
พระอาจารย์อุทัย วรสหโธ(1)
อาจารย์วีรเทพ ญาณครูประสิทธิ์(0)
หลวงตาเล็ก จันทะโชโต(5)
หลวงปู่สิมพะลี LPO.SIMPLEE(8)
อ.อัครเดช(0)
หลวงปู่บุญ พนธมุตโต(0)
อาจารย์หมี เข็มทอง(0)
ฤษีเนื้อนาบุญ....(0)
ท่านจันทร์กูดำเร็จ(0)
หลวงปู่ถ้า อนาลโย (7)
พ่อหนานศิงขร แห่งแดนล้านนา(4)
หลวงพ่อเสงี่ยม อสิญาโณ(0)
อาจารย์เวทย์สุรินทร์(2)
หลวงปู่ครูญาครูน้อย อคคจิตโต(0)
พระอาจารย์อภิญญากร (0)
พระอาจารย์นิคม(2)
หลวงปู่ดื่น วัดบ้านใหม่ศรัทธาธรรม บุรีรัมย์(5)
หลวงปู่บัวพา LPO.BOAPA(14)
หลวงปู่จัน ขันติโก อายุ 83 ปี พระอาจารย์ผู้เฒ่า L(4)
หลวงตาเลี้ยง เขมวีโล(4)
ฤาษีพุทธเวทย์(12)
หลวงพ่อกอย(0)
พระอาจารย์ตี๋ใหญ่(0)
หลวงพ่อสมควร สีลสุทโธ(5)
หลวงปู่โต๊ะ(1)
หลวงปู่โสฬส ยโสธโร(2)
หลวงปู่เกลี้ยง เตชธมโม(1)
อ.วีรเทพ ญาณครูประสิทธิ์ สำนักอาจารย์วีรเทพ กรุงเท(29)
หลวงพ่อบุญให้ ปทุโม(4)
หลวงพ่อบัญญา(4)
หลวงพ่อคงเดช เตชวโร(6)
หลวงพ่อสนิท วิสุทธจิตโตLPO.SANEED วัดพุทธานุภาพ จ(9)
ครูบาวัง ปสาทจิตโต(4)
หลวงปู่หอม(5)
เกจิสายเสน่ห์ ๕ อาจารย์ (2)
ครูบานุ ธรรมฤาษี( พระอาจารย์จตุรงค์ กนตวณโณ(1)
หลวงพ่ออุทัย ปสุโต (0)
หลวงพ่อเคน ดวงแก้วสีวลี(0)
หลวงปู่บุญ (1)
อ.หนึ่งฤาษีเสน่ห์ พลายปราถนา(14)
หลวงพ่อศรีเมือง อินทวณโน(16)
พระยานาคราช(0)
หลวงพ่อมัก(0)
หลวงพ่อสมาน จนทโชโต(9)
หลวงพ่อผาด ฐิติปญโญ(4)
หลวงพ่อหาญ ยโสธโร(4)
อาจารย์สุพจน์ ฤชา(9)
หลวงพ่อดำ วัดพระพุทธบาทรัตนคีรี จ.ขอนแก่น(13)
อ.เม้ง ขุนแผน(1)
หลวงปู่ศวัส วัดเกษตรสุข จ.พะเยา(4)
ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต(1)
พระอาจารย์แว่น ธมมรกขิโตวัดป่าประชาสามัคคีธรรม จ.(3)
พระอาจารย์ฤาษีคงธรรม ดั่งศิลา(1)
หลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน จ.ลพบุรี(3)
หลวงพ่อสมคิด วัดบึงต้าต้า จ.ระยอง(0)
หลวงปู่เณร คัมภีโร(11)
ครูบาเดช กิตติญาโณ(5)
ครูบาเจ้าใต้อ๋อง สุธมโม(1)
ครูบาเทพมุนี(4)
หลวงปู่แผ้ว ปวโร(1)
หลวงพ่อวัชระ(0)
ครูบาเป็ง อาศรมสุขาวดี จ.กำแพงเพชร KB.KAM PEANG(5)
หลวงปู่อิน เขมเทโว LUANG PU IN วัดหนองเม็ก จ.สุริ(20)
ฤาษีเทวะนาคี(3)
หลวงปู่สมจันทร์ จนทโชโต(2)
หลวงปุ่บุญ พนธมมุตโต(4)
หลวงปู่พัน ธมมกาโม(4)
พระอาจารย์อุดม(1)
หลวงปู่บุญ(2)
หลวงปู่บุญ ปุญญุปปกาโร(5)
หลวงปู่สมร ดวงธรรมพระไตรรัตน์(2)
หลวงปู่ทิม(6)
อ. อัครเดช(4)
พระครอินแปลง ตปสิโล(8)
ครูบาแอ๋น(4)
พระอาจารย์ตี๋ใหญ่(3)
หลวงปู่เฒ่าปาล กนตธมโม(5)
หลวงปู่แขก(8)
พระอาจารย์อภิญญากร อคคจิตโต(6)
พระมหาพงษ์เพชร(3)
หลวงปู่ทอง จันทโชโต(4)
พ่อท่านชนะ ญาณวโร(1)
หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ LUANG PU HONG วัดสุสานทุ่งม(14)
หลวงปู่ทองหยิบ ปชโชโต วัดบ้านกลาง จ.อ่างทอง(5)
กุมารทองรวยชาตินี้(2)
พระบูชา(1)
หลวงปู่อั๊ป LUANG PHO AP WAT THONG SAI วัดท้องไท(28)
หลวงปู่ทิน ฐานทินโน วัดหนองตางุ จ.อุทัยธานีLPU.TEE(7)
หลวงปู่ปริง สิริจนโท วัดโพธิ์คอย จ.สุพรรณบุรี(1)
หลวงปู่ดี จนทูปโม วัดโคกหินช้าง นครราชสีมา(6)
หลวงพ่อฟื้น เขมจาโร วัดไทรย์ จ.อ่างทอง(3)
หลวงพ่อทรง วัดศาลาดิน อ่างทอง(2)
หลวงปุ่คำปั่น ปัตถา วัดป่าโนนสวรรค์ ร้อยเอ็ด(2)
อาจารย์ธนากร (2)
หลวงปู่เปรี่ยม อติกทโท วัดคลองทรายเหนือ สระแก้ว(2)
หลวงปุ่สุข สุชีโว วัดหนองหินมงคลธรรม สระแก้ว(6)
หลวงพ่อวิชัย ปภัสสโร วัดศรีอุทุมพร สระแก้ว(2)
อาจารย์ทวี มหาลาภ(0)
หลวงพ่อปั้น กตปณโญ(15)
ครูบาเหนื่อฤทธิ์ อินทวีโร KB.NOE LED(15)
หลวงพ่อสมบูรณ์ ชุตินธโร(3)
หลวงพ่อสามชัย สิริปัญโญ(3)
ครูบาสุบิน สุเมธโส(2)
หลวงปุ่มี สุภาจาโรLPO.MEE วัดป่่าเทพนิมิต จ.ชัยภูม(1)
หลวงปู่ครูบาเจ้าดวงดี สุภัทโธ(0)
พระอาจารย์อำนาจ อาทิตตวณโณ สำนักเขาสามล้าน จ,ชุมพร(0)
หลวงตาเณร สุสารโบราณ จ.ศรีสะเกษLTA.NEAN(0)
พระอาจารย์อำนาจ มหาวีโร PAJ. AUM NARDสำนักปฏิบัติธ(15)
อาจารย์สรรค์ คงเวทย์ AJ.SAN KHONG WET(20)
หลวงปู่ทองปาน จารุวังโส LPO.THONGPAN วัดคำปลาขาว(15)
พระอาจารย์เตชรังสี Praarejan Tacharangseeวัดสันมะ(12)
ครูบาธรรมมุนี KHRU BATHAM MUNI สวนป่าพุทธสถานสุประ(32)
หลวงพ่อสมชาย เกสโร วัดหนองน้อย ชัยนาท(6)
หลวงปู่คำบุ LPO.KUMPU วัดกุดชมภู(1)
หลวงพ่อบุญตา LPO.BOONTA วัดโคกเจริญ(6)
หลวงพ่อโกย LUANG PHO KOI สำนักป่าแดง(14)
หลวงปู่นอง LUANG PU NONG วัดวังสีทอง(36)
หลวงพ่อเขิน ถาวโร LUANG PHO KAEN วัดคลองบุหรี่ (32)
พระอาจารย์เต็ม ชยโตปโก PAJ.THEM(12)
แสดงรายชื่อทั้งหมด(200)


ประเภท =>> เครื่องราง
รายการพระเครื่อง แยกตามประเภท
กำไลพระพิฆเณศวร ลป.คีย์ รุ่นอายุยืน
รหัส : P5601830

โชคลาภ
ประเภท:เครื่องราง
หลวงปู่คีย์ วัดศรีลำยอง Luang Pu Khi Wat Si Lamy
ราคา 799.00บาท
กำไลพระพรหม ลป.คีย์ รุ่นอายุยืน
รหัส : P5601829

โชคลาภ
ประเภท:เครื่องราง
หลวงปู่คีย์ วัดศรีลำยอง Luang Pu Khi Wat Si Lamy
ราคา 799.00บาท
พญาเสือลอยองค์ ลป.คีย์ รุ่นอายุยืน
รหัส : P5601828

มหาอำนาจ
ประเภท:เครื่องราง
หลวงปู่คีย์ วัดศรีลำยอง Luang Pu Khi Wat Si Lamy
ราคา 450.00บาท
สาริกาจับปากโลง พระอาจารย์อำนาจ มหาวีโร
รหัส : P5601644

เด่นด้านการค้าเจรจา
ประเภท:เครื่องราง
พระอาจารย์อำนาจ มหาวีโร PAJ. AUM NARDสำนักปฏิบัติธ
ราคา 500.00บาท
พระราหูทรงฤทธิ์ พระอาจารย์เฉลิม
รหัส : P5601490

ให้โชคให้ลาภ
ประเภท:เครื่องราง
พระอาจารย์เฉลิม จิตตสวโร Phra-Achan Chaloem
ราคา 399.00บาท
พระราหู หลวงปู่ทองปาน LPO.THONGPAN
รหัส : P5601484

โชคลาภเมตตาค้าขาย
ประเภท:เครื่องราง
หลวงปู่ทองปาน จารุวังโส LPO.THONGPAN วัดคำปลาขาว
ราคา 199.00บาท
พระราหู หลวงปู่ทองปาน LPO.THONGPAN
รหัส : P5601483

เมตตาโชคลาภค้าขาย
ประเภท:เครื่องราง
หลวงปู่ทองปาน จารุวังโส LPO.THONGPAN วัดคำปลาขาว
ราคา 199.00บาท
พระราหู หลวงปู่ทองปาน LPO.THONGPAN
รหัส : P5601482

เมตตาค้าขายโชคลาภเงินทอง
ประเภท:เครื่องราง
หลวงปู่ทองปาน จารุวังโส LPO.THONGPAN วัดคำปลาขาว
ราคา 199.00บาท
หุ่นพยนต์คฑาแก้ว ครูบาคำเป็ง KB.KAM PEANG
รหัส : P5601473

ดูแลเตือนภัย
ประเภท:เครื่องราง
ครูบาเป็ง อาศรมสุขาวดี จ.กำแพงเพชร KB.KAM PEANG
ราคา 300.00บาท
หนังเสืออิ่ม
รหัส : P5601453

มหาอำนาจ
ประเภท:เครื่องราง
อ.หนึ่งฤาษีเสน่ห์ พลายปราถนา
ราคา 400.00บาท
ปู่ชูชกเสวยสุขขนาดบูชา ล.พ.สัญญา
รหัส : P5601392

ให้โชค
ประเภท:เครื่องราง
หลวงพ่อสัญญา (คง) กมมสุทโธ
ราคา 2,500.00บาท
เสือคาบเบี้ย เนื้อโลหะรมดำ หลวงพ่อสัญญา
รหัส : P5601389

.
ประเภท:เครื่องราง
หลวงพ่อสัญญา (คง) กมมสุทโธ
ราคา 150.00บาท
เสือคาบเบี้ย เนื้อนวะโลหะ หลวงพ่อสัญญา
รหัส : P5601386

.
ประเภท:เครื่องราง
หลวงพ่อสัญญา (คง) กมมสุทโธ
ราคา 500.00บาท
เสือ หลวงพ่อเพี้ยน
รหัส : P5501192

..
ประเภท:เครื่องราง
หลวงพ่อเพี้ยน
ราคา 150.00บาท
พระราหู พระอาจารย์เต็ม
รหัส : P5501105

บันดาลโชค ทรัพย์สินเงินทอง ปกป้องคุ้มครอง
ประเภท:เครื่องราง
พระอาจารย์เต็ม ชยโตปโก PAJ.THEM
ราคา 199.00บาท
พระราหู (พระอาจารย์เต็ม)
รหัส : P5501104

สุดยอดเครื่องรางมหาโชค รับทรัพย์ ดีทางด้านเงินทอง
ประเภท:เครื่องราง
พระอาจารย์เต็ม ชยโตปโก PAJ.THEM
ราคา 299.00บาท
สิงห์
รหัส : P5500980


ประเภท:เครื่องราง
อาจารย์สรรค์ คงเวทย์ AJ.SAN KHONG WET
ราคา 0.00บาท
พญาสิงหราช คู่บารมี เสริมดวง
รหัส : P5500979

คู่บารมี เสริมดวง เสริมอำนาจวาสนา
ประเภท:เครื่องราง
อาจารย์สรรค์ คงเวทย์ AJ.SAN KHONG WET
ราคา 0.00บาท
พญาเต่าเรื่อน เนื้อว่าน 108 หลวงพ่อสนิท วัดพุทธานุ
รหัส : P5400858

พญาเต่าเรียน เนื้อว่าน 108 ด้านหน้าปิดทอง ด้านหลังฝังตะกรุดเรียกโชค ให้ถูกหวย 1 ดอก ฝังตะกรุดหัวใจแม่ค้า 1 ดอก เสริมให้ทำการค้าขายดี สร้างจำนวน 1,999 ตัว
ประเภท:เครื่องราง
หลวงพ่อสนิท วิสุทธจิตโตLPO.SANEED วัดพุทธานุภาพ จ
ราคา 199.00บาท
พญาเต่าเรื่อน หลวงพ่อสนิท วัดพุทธานุภาพ
รหัส : P5400857

พญาเต่าเรื่อนเนื้อผงพิเศษ ท่านลงหัวใจมหาเศรษฐี ที่ตัวด้วยมือท่านเองทุตัว ด้านหน้าปิดทอง ด้านหลังฝังตะกรุดหัวใจเศรษฐี 1 ดอก ฝังตะกรุดเรียกโชค ให้ถูกหวย 1 ดอก เสริมให้ทำการค้าขายดี ปิดทองคำเปลว หัวใจพญาเถอะ 1 แผ่น
ประเภท:เครื่องราง
หลวงพ่อสนิท วิสุทธจิตโตLPO.SANEED วัดพุทธานุภาพ จ
ราคา 399.00บาท
พญาสี่หูห้าตา
รหัส : P5400809

อุดมทรัพย์
ประเภท:เครื่องราง
ครูบาเหนื่อฤทธิ์ อินทวีโร KB.NOE LED
ราคา 200.00บาท
พระราหูหน้าทอง
รหัส : P5400794

ป้องกันภัยอันตรายป้องกันสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง
ประเภท:เครื่องราง
อาจารย์เวส ฤษเวทย์ AJ.WES LESAWET
ราคา 500.00บาท
ลูกอม
รหัส : P5400760


ประเภท:เครื่องราง
หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ LUANG PU HONG วัดสุสานทุ่งม
ราคา 200.00บาท
ลูกอม
รหัส : P5400759


ประเภท:เครื่องราง
หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ LUANG PU HONG วัดสุสานทุ่งม
ราคา 500.00บาท
พญาคชสีห์
รหัส : P5400722

พญาคชสีห์ เนื้อฝาบาตรขอม
ประเภท:เครื่องราง
หลวงพ่อสนิท วิสุทธจิตโตLPO.SANEED วัดพุทธานุภาพ จ
ราคา 299.00บาท
พญาเต่ากัสโป (ปลดหนี้) บูชาแล้วรวย
รหัส : P5400721

กำไรขอมโบราณ ที่ลงเสกหัวใจเศรษฐี
ประเภท:เครื่องราง
หลวงพ่อสนิท วิสุทธจิตโตLPO.SANEED วัดพุทธานุภาพ จ
ราคา 299.00บาท
หุ่นพยนต์เทวะเกราะห์
รหัส : P5400718


ประเภท:เครื่องราง
หลวงปู่อั๊ป LUANG PHO AP WAT THONG SAI วัดท้องไท
ราคา 249.00บาท
กะลาตาเดียวหลังฝังเหรียญนางพิม
รหัส : P5400717


ประเภท:เครื่องราง
หลวงปู่อั๊ป LUANG PHO AP WAT THONG SAI วัดท้องไท
ราคา 299.00บาท
ท้าวเวสสุวรรร
รหัส : P5400697

ป้องกันภัยอันตราย
ประเภท:เครื่องราง
หลวงปู่ทิน ฐานทินโน วัดหนองตางุ จ.อุทัยธานีLPU.TEE
ราคา 129.00บาท
พ่อปู่ยี่กอฮงเนื้อสัมฤทธิ์
รหัส : P5400688

เสี่ยงโชค การค้า
ประเภท:เครื่องราง
หลวงปู่เณร คัมภีโร
ราคา 300.00บาท
แหวนนารายณร์ทรงครุฑ
รหัส : P5400673

มหาอำนาจ
ประเภท:เครื่องราง
หลวงปู่นอง LUANG PU NONG วัดวังสีทอง
ราคา 339.00บาท
นารายณ์ทรงครุฑ
รหัส : P5400672

มหาอำนาจ
ประเภท:เครื่องราง
หลวงปู่นอง LUANG PU NONG วัดวังสีทอง
ราคา 339.00บาท
กามสูตร เพศชาย สื่อ ชาย
รหัส : P5400650

ใช้เฉพาะเพศชายสู่ชาย
ประเภท:เครื่องราง
ครูบาธรรมมุนี KHRU BATHAM MUNI สวนป่าพุทธสถานสุประ
ราคา 1,500.00บาท
กามสูตร เพศชาย สื่อ ชาย
รหัส : P5400649

เป็นเครื่องรางที่ใช้สำหรับชายสู่ชาย ปรุกเสกโดยเฉพาะคนรักร่วมเพศเต็มสูตรแน่นอนจริงๆ
ประเภท:เครื่องราง
ครูบาธรรมมุนี KHRU BATHAM MUNI สวนป่าพุทธสถานสุประ
ราคา 1,500.00บาท
ปลัดแมงป่อง พิทักษ์ทรัพย์
รหัส : P5400635

สุดยอดเครื่องรางอันศักดิ์สิทธิ์
ประเภท:เครื่องราง
ครูบาธรรมมุนี KHRU BATHAM MUNI สวนป่าพุทธสถานสุประ
ราคา 800.00บาท
ว่านจั๊กจั่น บันดาลทรัพย์ เลี่ยมน้ำมัน
รหัส : P5400632

เรียกทรัพย์
ประเภท:เครื่องราง
ครูบาธรรมมุนี KHRU BATHAM MUNI สวนป่าพุทธสถานสุประ
ราคา 100.00บาท
ขุนช้างเรียกทรัพย์ (ปัดทอง)
รหัส : P5400629

เด่นในเรื่องของการเสี่ยงโชค
ประเภท:เครื่องราง
หลวงพ่อศรีเมือง อินทวณโน
ราคา 300.00บาท
ขุนช้างเรียกทรัพย์
รหัส : P5400628

สุดยอดแห่งความเมตตามหาเสน่ห์
ประเภท:เครื่องราง
หลวงพ่อศรีเมือง อินทวณโน
ราคา 200.00บาท
ขุนช้างเรียกทรัพย์ ว่านแดง
รหัส : P5400627

เครื่องรางแห่งมหาโภคทรัพย์
ประเภท:เครื่องราง
หลวงพ่อศรีเมือง อินทวณโน
ราคา 100.00บาท
ขุนช้างเรียกทรัพย์
รหัส : P5400626

สุดยอดแห่งเครื่องรางมหาเสน่ห์ มหาเมตตา โภคทรัพย์
ประเภท:เครื่องราง
หลวงพ่อศรีเมือง อินทวณโน
ราคา 100.00บาท
ตุ๊กแก
รหัส : P5400622

สายตรงหลวงพ่อ จับอะไรเป็นติดได้โชคลาภ
ประเภท:เครื่องราง
หลวงพ่อศรีเมือง อินทวณโน
ราคา 299.00บาท
หมู
รหัส : P5400610

ทำอะไรก็มีแต่ความสำเร็จ
ประเภท:เครื่องราง
หลวงพ่อผาด ฐิติปญโญ
ราคา 200.00บาท
พระลักษ์หน้าทอง
รหัส : P5400609

มหาเสน่ห์เมตตา
ประเภท:เครื่องราง
หลวงพ่อผาด ฐิติปญโญ
ราคา 300.00บาท
พระลักษ์หน้าทอง
รหัส : P5400608

มหาเสน่ห์เมตตา
ประเภท:เครื่องราง
หลวงพ่อผาด ฐิติปญโญ
ราคา 199.00บาท
พระลักษ์หน้าทอง
รหัส : P5400607

เสน่ห์ เมตตา
ประเภท:เครื่องราง
หลวงพ่อผาด ฐิติปญโญ
ราคา 300.00บาท
น้ำเต้าแม่เต่า
รหัส : P5400599

เรียกโชค เรียกลาภ มหามนต์สะกดจิตมัดใจ
ประเภท:เครื่องราง
หลวงพ่อหาญ ยโสธโร
ราคา 500.00บาท
น้ำเต้าแม่เต่า
รหัส : P5400598

เรียกโชค เรียกลาภ วิชามนต์สะกดใจ
ประเภท:เครื่องราง
หลวงพ่อหาญ ยโสธโร
ราคา 129.00บาท
เจ้าพ่อยี่กอฮง (ธรรมดา)
รหัส : P5400569

สุดยอดแห่งเจ้าการพนัน
ประเภท:เครื่องราง
อ.เม้ง ขุนแผน
ราคา 300.00บาท
เส๊ยรบรมครูปู่ธรรมมุนี รุ่น"เศรษฐีล้านโกฎิ"
รหัส : P5400554

มหาเสน่ห์เมตตา คุ้มกัน แคล้วคลาดปลอดภัย
ประเภท:เครื่องราง
ครูบาธรรมมุนี KHRU BATHAM MUNI สวนป่าพุทธสถานสุประ
ราคา 999.00บาท
พญาเสือโคร่งพิทักษ์ทรัพย์
รหัส : P5400553

ป้องกันทรัพย์
ประเภท:เครื่องราง
ครูบาธรรมมุนี KHRU BATHAM MUNI สวนป่าพุทธสถานสุประ
ราคา 400.00บาท
พญาเสือโคร่ง เรียกทรัพยื ราชาทรัพย์ 52
รหัส : P5400552

พบแต่ความเป็นมหามงคลเป็นที่ยำเกรงต่อศัตรูเฟื่องฟูด้วยอำนาจ วาสนา บารมี แคล้วคลาด
ประเภท:เครื่องราง
ครูบาธรรมมุนี KHRU BATHAM MUNI สวนป่าพุทธสถานสุประ
ราคา 400.00บาท
เศียรบรมครูปู่ธรรมมุนี
รหัส : P5400547

มหาเมตตา มหาเสน่ห์
ประเภท:เครื่องราง
ครูบาธรรมมุนี KHRU BATHAM MUNI สวนป่าพุทธสถานสุประ
ราคา 300.00บาท
เศียรบรมครูปู่ธรรมมุนี
รหัส : P5400546

วัตถุมงคลที่พรั่งพร้อมด้วยอิทธิบารมี อิทธิเดช
ประเภท:เครื่องราง
ครูบาธรรมมุนี KHRU BATHAM MUNI สวนป่าพุทธสถานสุประ
ราคา 300.00บาท
ปิ่นเนรมิต
รหัส : P5400545

ปิ่นเนรมิต จักพบแต่มหามงคล ชีวิตสำเร็จสมปรารถนา
ประเภท:เครื่องราง
ครูบาธรรมมุนี KHRU BATHAM MUNI สวนป่าพุทธสถานสุประ
ราคา 399.00บาท
เทพเรไร (ว่านจั๊กจั่น บันดาลทรัพย์)
รหัส : P5400542

เรียกทรัพย์ การเงินคล่องตัว
ประเภท:เครื่องราง
ครูบาธรรมมุนี KHRU BATHAM MUNI สวนป่าพุทธสถานสุประ
ราคา 1,500.00บาท
ลูกสะกด
รหัส : P5400540

ป้องกันคุณไส
ประเภท:เครื่องราง
หลวงปู่ศวัส วัดเกษตรสุข จ.พะเยา
ราคา 100.00บาท
พระสังข์(ห้องคอ)
รหัส : P5400536

เมตตาค้าขาย เรียกทรัพย์ ดูดทรัพย์
ประเภท:เครื่องราง
หลวงพ่อสมชาย เกสโร วัดหนองน้อย ชัยนาท
ราคา 300.00บาท
กำไลทอง
รหัส : P5400535

ดีด้านการค้าขาย เหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าดีมาก
ประเภท:เครื่องราง
หลวงพ่อสมชาย เกสโร วัดหนองน้อย ชัยนาท
ราคา 300.00บาท
เจ้าขุนเงิน เจ้าขุนทอง
รหัส : P5400493

เรียกทรัพย์
ประเภท:เครื่องราง
หลวงพ่อปกรณ์ กนตวีโรวัดถำ้ผาแด่น
ราคา 300.00บาท
เจ้าขุนเงิน เจ้าขุนทอง
รหัส : P5400492

เรียกทรัพย์
ประเภท:เครื่องราง
หลวงพ่อปกรณ์ กนตวีโรวัดถำ้ผาแด่น
ราคา 300.00บาท
พระกาฬ (ชนวนแก่เงิน)
รหัส : P5400469

พลิกตำราใบข่อยเพื่อหาสรรพวิชา ช่วยหนุนดวง
ประเภท:เครื่องราง
หลวงพ่อสมชาย เกสโร วัดหนองน้อย ชัยนาท
ราคา 400.00บาท
พรายตาทิพยื
รหัส : P5400445

เสี่ยงโชค
ประเภท:เครื่องราง
ครูบาเทพมุนี
ราคา 299.00บาท
เต่าเรือนบันดาลโชค
รหัส : P5400398

สุดยอดวิชาโภคทรัพย์
ประเภท:เครื่องราง
หลวงปุ่บุญ พนธมมุตโต
ราคา 200.00บาท
หน้ากากนรสิงห์ทรงฤทธิ์
รหัส : P5400379

พุทธคุณ ปกป้อง มหาเมตตา มหานิยม กันคุณไสย
ประเภท:เครื่องราง
หลวงปู่บุญ
ราคา 120.00บาท
พรายกระซิบองค์ครู
รหัส : P5400369

บอกโชคบันดาลลาภ
ประเภท:เครื่องราง
หลวงปู่ทิม
ราคา 211.00บาท
พรายกระซิบ
รหัส : P5400368

บอกโชคบันดาลลาภ
ประเภท:เครื่องราง
หลวงปู่ทิม
ราคา 111.00บาท
พรานสามเศียร
รหัส : P5400362

เสี่ยงโชค ขอลาภ
ประเภท:เครื่องราง
พระครอินแปลง ตปสิโล
ราคา 129.00บาท
พรานสามเศียร
รหัส : P5400361

เสี่ยงโชค ขอลาภได้เลย
ประเภท:เครื่องราง
พระครอินแปลง ตปสิโล
ราคา 299.00บาท
จิ้งจกมหาละลวย (องค์ครู)
รหัส : P5400356

มวลสารดีมาก
ประเภท:เครื่องราง
พระครอินแปลง ตปสิโล
ราคา 259.00บาท
จิ้งจกมหาละลวย
รหัส : P5400355

ผงจิ้งจกมหาเสน่หื เนื้อผงพรายว่านดอกทอง
ประเภท:เครื่องราง
พระครอินแปลง ตปสิโล
ราคา 129.00บาท
นะอกแตก
รหัส : P5400353

นางหลงเสน่ห์
ประเภท:เครื่องราง
ครูบาแอ๋น
ราคา 309.00บาท
หนุมาร รวมตะกรุด
รหัส : P5400349

เครื่องรางมหาเสน่ห์
ประเภท:เครื่องราง
พระอาจารย์ตี๋ใหญ่
ราคา 119.00บาท
เจ้าแงะ รจนา
รหัส : P5400348

โชคลาภ
ประเภท:เครื่องราง
พระอาจารย์ตี๋ใหญ่
ราคา 109.00บาท
เจ้าแม่กาลี
รหัส : P5400343

มหาเมตตามหานิยม
ประเภท:เครื่องราง
หลวงปู่เฒ่าปาล กนตธมโม
ราคา 300.00บาท
วัวธูน บวกตุ๊กแกมหาลาภ
รหัส : P5400340

บันดาลทรัพย์
ประเภท:เครื่องราง
พระอาจารย์อภิญญากร อคคจิตโต
ราคา 159.00บาท
ม้าเสพนางองค์ครู
รหัส : P5400339

สุดยอดเครื่องราง
ประเภท:เครื่องราง
พระอาจารย์อภิญญากร อคคจิตโต
ราคา 450.00บาท
ชุดกรรมการรวม
รหัส : P5400338

สุดยอดวิชามหาเสน่ห์
ประเภท:เครื่องราง
พระอาจารย์อภิญญากร อคคจิตโต
ราคา 350.00บาท
พยาคำ
รหัส : P5400337

มีแต่คนรัก
ประเภท:เครื่องราง
พระอาจารย์อภิญญากร อคคจิตโต
ราคา 450.00บาท
ม้าเสพนาง
รหัส : P5400336

วิชาล้านนาไทยใหญ่
ประเภท:เครื่องราง
พระอาจารย์อภิญญากร อคคจิตโต
ราคา 450.00บาท
แมงมุมดักทรัพย์
รหัส : P5400332

ดังทรัพย์ ให้โชค
ประเภท:เครื่องราง
หลวงปู่แขก
ราคา 120.00บาท
แมวกวักทรัพย์
รหัส : P5400331

เรียกทรัพย์ ให้โชค
ประเภท:เครื่องราง
หลวงปู่แขก
ราคา 119.00บาท
ม้าเสพนางเนื้องผงว่าน
รหัส : P5400330

เรื่องรางมหาเสน่ห์
ประเภท:เครื่องราง
หลวงปู่แขก
ราคา 119.00บาท
หุ่นพยนต์
รหัส : P5400328

ดูแลบ้านให้โชค
ประเภท:เครื่องราง
หลวงปู่แขก
ราคา 109.00บาท
ทั้งหมด 83 รายการ

ประเภทสินค้า
 • เหรียญ
 • พระบูชา
 • เครื่องรางมหาเสน่ห์ MERCY CHARM
 • กุมาร KUMANTHONG
 • ตะกรุด TRAKROOD
 • มีดหมอ KNIFE
 • น้ำมัน OIL CHARM
 • รายการจอง BOOKS
 • ปลัดขิค
 • สีผึ้ง SEE PHENG
 • พระผง
 • ผ้ายันต์ PAYON
 • ขุนแผน KUNPAN
 • ล็อกเก็ต LOCKET
 • พระกริ่ง
 • เบี้อแก้
 • พระสมเด็จ
 • พระปิดตา
 • สายเสน่ห์ MERCY CHARM
 • เครื่องราง
 • หล่อรูปเหมือน
 • พ่อปู่ฤาษี REUSI
 • เครื่องรางอาถรรพ์
 • วัวธนู COW
 • ประเภทพราย PHRY
 • ประเภทเหรียญและพระผง
 • แหวน
 • หนุมาร HANUMAN
 • สายเทพ THEP ANGELS
 • พระพิฆเนศ PHRA PHIKHANES
 • เจ้าพ่อยี่กอฮง
 • ไฉซิ่งเอี้ย
 • พระราหู Rahoo
 • ท้าวเวสสุวรรณ Thao Wessuwan
 • ลูกอม
 • ลูกอม
 • พรเศรษฐีนวโกฏิ Pra Setteenavakot
 • นางกวัก Nang Kwak
 • สิงห์
 • พระสังกัจจายน์
 • พระตรีมูรติ
 • งั่งตาแดง
 • ลูกกรอกแมว
 • เครื่องรางประเภทให้โชคลาภ

 • พิธีปลุกเสกครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554

  [+] คลิกที่นี่...ไปหน้ากิจกรรมรวม

  แนะนำอาจารย์


  หลวงพ่อเพี้ยน
  วัดเกริ่นกฐิน ลพบุรี


  สินค้าแนะนำ
  สมเด็จปรกโพธิ์
  399.00 บาท


  สินค้าแนะนำ
  กุมารี หลวงพ่อดำ ขอนแก่น
  1,500.00 บาท


  สินค้าแนะนำ
  พระแม่กวนอิมลอยองค์ (ยืน) ชุบเงิน รุ่นปลดหนี้ มหาเ
  299.00 บาท


  สินค้าแนะนำ
  พระปิดตาเนื้อดำปัดทอง หลวงปู่บูญมี
  399.00 บาท


  สินค้าแนะนำ
  พระปิดตายันต์ยุ่ง สัมฤทธิ์ ลป.คีย์ รุ่นอายุยืน
  199.00 บาท


  สินค้าแนะนำ
  พระผงเทพพญาธร องค์ครู
  1,900.00 บาท


  สินค้าแนะนำ
  พระราหู พระอาจารย์เต็ม
  199.00 บาท


  สินค้าแนะนำ
  ขุนแผนนะงึกเรียกคู่
  499.00 บาท


  สินค้าแนะนำ
  ตะกรุดเสริมพลังรุ่น 3
  1,000.00 บาท


  สินค้าแนะนำ
  สีผึ้งเสน่ห์ยาแฝดกามสูตร
  800.00 บาท


  สินค้าแนะนำ
  พญาจิ้งจก 9 หาง (เนื้อผงขวัญถุง)เนื้อแดง
  300.00 บาท


  สินค้าแนะนำ
  กุมารทอง ๔ มหาภูต
  2,000.00 บาท


  สินค้าแนะนำ
  ขุนแผน อาจารย์หนึ่ง AJ.HNUNG
  2,000.00 บาท


  สินค้าแนะนำ
  กุมาร
  0.00 บาท


  สินค้าแนะนำ
  ขุนแผนขี่โหงพราย อ.แสงแก้ว
  800.00 บาท


  สินค้าแนะนำ
  ตะกรุดนกการเวกคุ่เสียงทอง
  200.00 บาท


  สินค้าแนะนำ
  พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อคูณ
  199.00 บาท


  สินค้าแนะนำ
  อิ่นคู่นางแปลงเนื้อธรรมดา ล.พ,สมศักดิ์
  100.00 บาท


  สินค้าแนะนำ
  สี่หูห้าตา KR.NOE LED
  200.00 บาท


  สินค้าแนะนำ
  หลวงพ่อโสธรลอยองค์ ชุบเงิน(เล็ก) รุ่นปลดหนี้ มหาเศ
  219.00 บาท


  สินค้าแนะนำ
  พระพิฆเณศวรลอยองค์ (เล็ก)ชุบทอง รุ่นปลดหนี้ มหาเศร
  219.00 บาท


  สินค้าแนะนำ
  เพชรพญาธรเทพมหาเสน่ห์ กรรมการ หลวงปู่อิน
  2,999.00 บาท


  สินค้าแนะนำ
  ขุนแผนเสพนางพราย อาจารย์สถาพร เชียงใหม่AJ.SATHAPOR
  999.00 บาท


  สินค้าแนะนำ
  สีผึ้งจันทร์เพ็ญ ฤาษีเพชรมุนี LESI PEHT MUNE
  299.00 บาท


  สินค้าแนะนำ
  ลูกอม
  1,599.00 บาท


  สินค้าแนะนำ
  เจ้าแงะ รจนา
  109.00 บาท


  สินค้าแนะนำ
  นะอกแตก
  309.00 บาท


  สินค้าแนะนำ
  แม่แหกมหาเสน่ห์ ครูบาคำเป็ง KB.
  1,500.00 บาท


  สินค้าแนะนำ
  ล๊อกเก็ตสุริยันเรียกนางฉากเหลืองเล็ก
  200.00 บาท


  สินค้าแนะนำ
  เทพจำแลงภมร พิมพ์เล็ก เคลือบสีเหลือง หลังแมงมุม
  399.00 บาท


  สินค้าแนะนำ
  ม้าเสพนางเนื้องผงว่านเลี่ยมน้ำมันองค์ครู
  1,799.00 บาท


  สินค้าแนะนำ
  หนูดูดนมแมว ในสีผึ้ง หลวงปู่ถ้า
  0.00 บาท


  สินค้าแนะนำ
  วัวธนูลอยองค์ ลป.คีย์ รุ่นอายุยืน
  299.00 บาท


  สินค้าแนะนำ
  แม่ยั่วเมืองเลี่ยมน้ำมัน
  3,999.00 บาท


  สินค้าแนะนำ
  พระปิดตาเงินล้าน ล.พ.คูณ
  1,999.00 บาท


  สินค้าแนะนำ
  ขุนแผนปลุกโหงพราย สีผึ้งน้ำมันพราย
  359.00 บาท


  สินค้าแนะนำ
  พระขุนแผน
  399.00 บาท


  สินค้าแนะนำ
  แมงมุมดักทรัพย์
  120.00 บาท


  สินค้าแนะนำ
  พระปิดตา หลวงพ่อคูณ
  199.00 บาท


  สินค้าแนะนำ
  สาริกา
  500.00 บาท


  สินค้าแนะนำ
  ขุนแผนพรายกุมาร เนื้อดำปัดทอง
  599.00 บาท


  สินค้าแนะนำ
  เศียรฟษีตาไฟ ผงยาครู หลวงปู่นอง
  399.00 บาท


  รับบริการส่งทางไปรษณีย์
  โทร.080-6053003 , 080-9883844
  ตู้ ปณ. 158 ปณศ. หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  Copyright © 2010 by บวรพระเครื่อง บิ๊กซี สะพานใหม่ ชั้นใต้ดิน
  ตู้ ปณ. 158 ปณศ. หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  โทร. 080-6053003
  Web design & Web Programming by ISARES email:: isares@bba-thailand.com
  จำนวนผู้เข้าชม :
  Website counter
  .
  เครื่องรางมหาเสน่ห์ กุมารทอง บวรพระเครื่อง แหล่งรวม เครื่องราง ของขลัง มหาเสน่ห์ กุมารทอง น้ำมันพราย มีดหมด ตะกรุดพระใหม่ เหรียญ พระบูชา เครื่องรางมหาเสน่ห์ กุมารทอง ตะกรุด มีดหมอ น้ำมัน # รายการจอง # ปลัดขิค # สีผึ้ง # พระผง # ผ้ายันต์ # ขุนแผน # ล็อกเกต # พระกริ่ง # เบี้อแก้ # พระสมเด็จ # พระปิดตา แหล่งรวมพระเครื่อง พระออนไลน์ พระเก่า พระใหม่ พระแท้ วัตถุมงคล เครื่องรางของขลังดีๆหลากหลายคณาจารย์ เครื่องรางใหม่ เครื่องรางรัก เครื่องรางมหาเสน่ห์ คู่ครอง เมตตามหานิยม (เช่น อิ่นคู่(อิ้น),ขุนแผน,กุมารทอง,ตะกรุด,ผ้ายันต์..ฯลฯ)วัตถุมงคลเสริมดวงชะตาราศี โชคลาภ ค้าขาย เจริญรุ่งเรือง มีให้เลือกชมเช่าบูชาหลากหลายได้ที่นี่ บิ๊กซี สะพานใหม่ ชั้นใต้ดิน จำหน่าย วัตถุมงคล เกจิดัง เครื่องราง จากวัดโดยตรง รับประกันแท้ 100% พระอาจารย์เต็ม หลวงปู่นอง หลวงพ่อโกย หลวงพ่อบุญตา หลวงปู่คำบุ